Selecteer een pagina

Disclaimer en privacystatement

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van FTW Advocaten B.V. (hierna: “FTW Advocaten”), en op alle ondernemingen en particulieren die onder de naam van FTW Advocaten werkzaam zijn.

Aan (het opstellen van) de website, e-mails en brieven van FTW Advocaten wordt grote zorg besteed. Echter, aan alle door of namens FTW Advocaten opgestelde tekst en/of artikelen kunnen geen rechten worden ontleend. FTW Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid wegens onduidelijkheden, onvolledigheden en/of onjuistheden op haar website en/of in haar teksten. De teksten en artikelen zijn enkel bedoeld voor algemeen gebruik, en zijn niet bedoeld om door de lezer te worden gebruikt of verwerkt als advies in een specifieke situatie.

Het is de lezer van de website van FTW Advocaten en/of de ontvanger van de e-mails van FTW Advocaten niet toegestaan de inhoud van de artikelen en/of teksten daarop of daarin te verspreiden, vermenigvuldigen, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van FTW Advocaten.

FTW Advocaten stelt alles in het werk om te voorkomen dat via haar website en/of e-mails virussen worden verspreid. Dat betreft een inspanningsverplichting. FTW Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade die zou voortvloeien uit virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie en/of de website van FTW Advocaten. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de lezer en/of gebruiker van de website en/of e-mails van FTW Advocaten om de elektronische communicatiemiddelen naar behoren te beschermen tegen dergelijke bedreigingen en/of adequate controle daarop uit te voeren.

De informatie en/of adviezen in e-mails (waaronder begrepen eventuele bijlagen) afkomstig van FTW Advocaten, is uitsluitend bestemd voor de rechtstreeks geadresseerde(n). Indien u onverhoopt een e-mail ontvangt van FTW Advocaten en u niet de geadresseerde bent en/of aanleiding hebt om aan te nemen dat de e-mail niet voor u bedoeld is, bent u gehouden deze e-mail en eventuele bijlagen direct te vernietigen en FTW Advocaten te informeren. Iedere openbaarmaking, verspreiding, verveelvoudiging of andere vorm van gebruik van e-mail(s) afkomstig van FTW Advocaten is nadrukkelijk verboden.

Op alle werkzaamheden van FTW Advocaten zijn de algemene voorwaarden van FTW Advocaten van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Een kopie van de algemene voorwaarden wordt op eerste verzoek toegezonden.

Privacystatement

FTW Advocaten B.V. respecteert uw privacy en persoonsgegevens, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens betreffen alle informatie over een persoon, waaronder begrepen gegevens die indirect iets over iemand zeggen.

Middels dit privacystatement wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan alle betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door FTW Advocaten worden verwerkt.

Soorten persoonsgegevens
FTW Advocaten verwerkt in voorkomende gevallen de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die medewerkers van FTW Advocaten nodig hebben voor de behandeling en/of advisering van een zaak, ontvangen van de klant zelf en/of van derden.
 • Contactgegevens die worden ingevuld op het contactformulier op de website van FTW Advocaten.
 • Andere persoonsgegevens die aan FTW Advocaten worden verstrekt door of namens personen.
 • Persoonsgegevens van derden die noodzakelijk zijn om een wederpartij of derde partij aan te schrijven of om een andere partij in een procedure te betrekken in een zaak die door FTW Advocaten wordt behandeld.
 • Persoonsgegevens die worden verkregen en/of inzicht geven in het gebruik van de website van FTW Advocaten.
 • Persoonsgegevens uit openbaar toegankelijke bronnen, waaronder begrepen het handelsregister van de Kamer van Koophandel, websites en/of sociale media.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
FTW Advocaten verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens uiteindelijk voor (een of meerdere van) de volgende doeleinden:

 • Juridische dienstverlening, waaronder begrepen de uitvoering van een overeenkomst van opdracht en het voeren van (gerechtelijke) procedures.
 • Het innen van declaraties.
 • Advisering, bemiddeling en (door)verwijzing.
 • Het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen verplichtingen volgend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Werking en selectie, bijvoorbeeld in de vorm van sollicitatieprocedures.

Grondslagen voor verwerking persoonsgegevens
Zoals bepaald in artikel 6 van de AVG, verwerkt FTW Advocaten de eerdergenoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van (een of meerdere van) de hierna genoemde grondslagen:

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens
FTW Advocaten deelt persoonsgegevens enkel met derden indien dat noodzakelijk is voor de dienstverlening, met inachtneming van de bovengenoemde grondslagen en doeleinden. Een dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het laten uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij door FTW Advocaten, waaronder de IT-leverancier en/of administratiekantoor.

Daarnaast zal FTW Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van FTW Advocaten persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG, voor zover dat noodzakelijk is. Door FTW Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving van de AVG.

Bewaartermijn
FTW Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel dan op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacyrechten van betrokkenen
Een betrokkene kan bij FTW Advocaten een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van de persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming indienen. Binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek ontvangt u daaromtrent nader bericht van FTW Advocaten.

In voorkomende gevallen zal FTW Advocaten geen of geen volledige uitvoering aan voornoemd verzoek kunnen geven, bijvoorbeeld in het geval van een conflicterende geheimhoudingsplicht en/of wettelijke bewaartermijn.

Bovengenoemde verzoeken kunnen worden gericht aan:

FTW Advocaten
Lagendijk 64a
1541 KC  Koog aan de Zaan
E-mail: info@ftwadvocaten.nl

Wijziging privacystatement
Het staat FTW Advocaten inhoud van dit privacystatement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van FTW Advocaten gepubliceerd.

 

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.