Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Nederlands

 1. FTW Advocaten B.V., hierna: ‘FTW Advocaten’, is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan FTW Advocaten.
 3. Uitsluitend FTW Advocaten geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
 4. De persoon die direct of indirect aandeelhouder van FTW Advocaten is en die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van FTW Advocaten zal door of vanwege FTW Advocaten kunnen worden aangeduid als ‘partner’ of ‘vennoot’, zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van FTW Advocaten.
 5. Iedere aansprakelijkheid van FTW Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.
 6. Op de algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan FTW Advocaten verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege FTW Advocaten zijn betrokken.
 7. De verhouding tussen een opdrachtgever en FTW Advocaten wordt beheerst door het Nederlands recht.
 8. Alleen de rechter te Amsterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de opdrachtgever en FTW Advocaten kennis te nemen.

English

 1. FTW Advocaten B.V. (hereafter: ‘FTW Advocaten’) is a private limited liability company established under the laws of the Netherlands and with its registered seat in Amsterdam for the purpose of providing legal services.
 2. All relations between the client and FTW Advocaten shall be subject to these General Terms and Conditions.
 3. FTW Advocaten shall operate as sole contracting party of the client. Articles 404 (which relates to the situation where it is the client’s intention that an instruction be carried out by a specific person) and 407 (2) (which imposes a joint and several liability where an instruction if given to two or more persons) of Book 7 of the Dutch Civil Code shall not be applicable.
 4. The person who is direct or indirect shareholder of FTW Advocaten and who performs professional services for FTW Advocaten may be reffered to as ‘partner’ of ‘vennoot’, this in accordance with general professional custom. The person referred to as such acts exclusively for the account and risk of FTW Advocaten in performing his or her professional services.
 5. Any liability of FTW Advocaten is limited to the amount paid out under the professional liability insurance policy, increased by the amount of the deductible that is not for the account of the insurers under the policy terms and conditions.
 6. These General Terms and Conditions may also be invoked by persons and legal entities associated with FTW Advocaten, whether directly or indirectly and that are involved in any manner in the services provided by or on behalf of FTW Advocaten.
 7. The relations between a client and FTW Advocaten shall be governed by the laws of the Netherlands.
 8. The court in Amsterdam shall be exclusively competent to hear any dispute between the client and FTW Advocaten.

.

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.

Civiel Recht


Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Arbeidsrecht
Intellectueel Eigendom
Huurrecht
Overige civiele zaken

Strafrecht


Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Fraude
Drugs/Opiumwet
Verkeersstrafrecht
Economisch strafrecht
Wet Wapens & Munitie
Economisch strafrecht
Zedenzaken
Strafrecht overig

Procedures


Verdachte
Slachtoffer
Klaag- en bezwaarschrift
Civiel recht
Voorlopige maatregel/ procedure