Selecteer een pagina

Klachtenregeling

FTW Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Interne klachtenregeling

Indien u ontevreden bent over de uitvoering van een met FTW Advocaten gesloten overeenkomst, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van een declaratie, dan verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de advocaat die uw zaak behandelt. Als dat geen oplossing biedt, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van FTW Advocaten, mr. Daniel Fontein.

Mocht u uw klacht willen voorleggen aan onze klachtenfunctionaris, dan verzoeken wij u dat schriftelijk te doen. Dat kan per post (Lagendijk 64a, 1541 KC Koog aan de Zaan) of per e-mail (fontein@ftwadvocaten.nl).

Binnen twee werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht zullen wij u een ontvangstbevestiging sturen. In overleg met u zullen wij daarna trachten om zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden, welke oplossing wij altijd schriftelijk aan u zullen bevestigen. Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht ontvangt u ofwel een inhoudelijke reactie op uw klacht, ofwel een uitnodiging voor een (telefonisch)gesprek om uw klacht te bespreken. We streven er naar om zo spoedig mogelijk tot een oplossing of een schriftelijke reactie te komen.

Mocht de uitkomst van de interne klachtenprocedure naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dit is echter pas mogelijk nadat u uw bezwaren aan ons kantoor heeft voorgelegd. Ook indien ons kantoor niet binnen vier weken na ontvangst van uw klacht schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd kunt u zich tot de Geschillencommissie Advocatuur wenden.

Geschillencommissie Advocatuur

FTW Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

U kunt uw klacht richten aan de secretaris van de Geschillencommissie Advocatuur, postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. De Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd aan de Bordewijklaan 46 (2e etage), 2591 XR te Den Haag en is te bereiken op telefoonnummer: 070-3105310.

De Geschillencommissie behandelt zaken volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie.

Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een maximum van € 10.000,–. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,–, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

FTW Advocaten kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.  FTW Advocaten behoudt zich het recht voor geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechtbank.

Orde van Advocaten

U kunt zich met uw klacht ook wenden tot de deken van de Orde van Advocaten Noord-Holland. De deken is een advocaat die toezicht houdt op alle advocaten in een bepaalde regio (arrondissement). De deken bekijkt de mogelijkheden om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door bemiddeling.

De deken volgt de leidraad dekenale klachtbehandeling. Afhankelijk van het onderwerp en de ingewikkeldheid van de klacht heeft de deken enige tijd nodig om het onderzoek af te ronden. Aan het eind van het onderzoek kan de deken u en de advocaat laten weten wat hij van de klacht vindt. Een deken kan geen bindende uitspraak doen over uw klacht.

Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van het formulier dat te vinden is op de website van de Orde van Advocaten.

Een definitief oordeel over uw klacht kan alleen de tuchtrechter geven. De behandeling van uw klacht eindigt dus niet als het onderzoek van de deken is afgerond. U kunt de deken vragen de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter. U dient dan griffierecht te betalen.

De Raad van Discipline is de tuchtrechter. Deze kan advocaten die zich niet aan de regels hebben gehouden verschillende maatregelen opleggen. De Raad van Discipline kan in principe geen schadevergoeding vaststellen, dat kan alleen via een procedure bij de civiele rechter.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Raad van Discipline, dan kunt u in een aantal gevallen in hoger beroep bij het Hof van Discipline. De advocaat kan ook in beroep gaan. Het Hof bekijk uw zaak nog eens en stelt vast of de Raad van Discipline de juiste beslissing heeft genomen of dat de uitspraak moet worden aangepast.

 

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.