Selecteer een pagina

Help! Wat kan ik doen tegen de sluiting van woning of (bedrijfs)pand?

 

Gemeenten hanteren een Damoclesbeleid. Dit houdt in dat de burgemeester onder omstandigheden bevoegd is uw woning of (bedrijfs)pand te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld indien er vermoedens zijn dat gehandeld is in strijd met de Opiumwet. Niet vereist is dat u zelf zo’n overtreding heeft begaan. Niet zelden zien wij dat een woning wordt gesloten als een zoon of dochter verdovende middelen in de woning aanwezig. Is de burgemeester van een gemeente van plan uw woning of (bedrijfs)pand te sluiten voor een bepaald aantal maanden of is uw woning of (bedrijfs)pand reeds gesloten? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op indien u de sluiting wilt voorkomen of (eerder) wilt laten opheffen. Soms gaat een strafrechtelijke verdenking gepaard met een bestuursrechtelijk verwijt. Strafrechtelijk bent u (of is uw kind of huisgenoot) wellicht verdachte van handelen in strijd met de Opiumwet. Denk hierbij aan het aanwezig hebben van hoeveelheden softdrugs of harddrugs, of bijvoorbeeld het vermoeden dat u ‘voorbereidingshandelingen’ hebt gepleegd. Strafrechtelijk dient u zich dan mogelijk te verantwoorden bij de politie tijdens een verhoor. Dat brengt vaak al de nodige spanningen met zich mee. Ons advies is om ook tijdens zo’n verhoor bijstand te vragen van een advocaat.

Voornemen tot sluiting

In de aanloop naar zo’n verhoor – dus nog voordat u als verdachte bent gehoord – kan de gemeente reeds handhavend optreden. U ontvangt dan (via de post of e-mail) bericht van de gemeente. Vaak wordt u dan de kans geboden uw reactie te geven op het verwijt dat u in strijd met de Opiumwet zou hebben gehandeld. U kunt dan aangeven waarom u het niet eens bent met het voornemen tot sluiting. Wij kunnen u hierbij uiteraard helpen. Indien u niet reageert, of als de gemeente het niet eens is met de zienswijze, komt er een besluit. In dat besluit staat per wanneer de woning of het (bedrijfs)pand wordt gesloten en voor welke duur. Het beleid verschilt per gemeente. In sommige gemeenten wordt slechts een waarschuwing gegeven voor een bepaalde (vermeende) overtreding, waar in andere gemeenten voor hetzelfde feit een sluiting van 3 (of zelfs 6) maanden volgt. In ernstige gevallen kan zelfs sluiting voor de duur van 12 maanden volgen.

Juridische mogelijkheden (bezwaar en voorlopige voorziening)

Dit besluit is aan te vechten en niet zelden slaagt dit. Er kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen 6 weken na de datum van het besluit. Het is daarom belangrijk dat u zo spoedig mogelijk na ontvangst van het besluit contact met ons opneemt. Veel mensen denken dat zo’n bezwaarschrift geen verschil zal maken, maar dat is geen juiste gedachte. Hoe sneller u contact met ons opneemt, hoe sneller wij u van een deugdelijk advies kunnen voorzien. Vaak heeft het aanvechten van zo’n (voorgenomen) beslissing namelijk wel degelijk kans van slagen.

Het behandelen van een bezwaarschrift neemt behoorlijk wat weken in beslag. Soms is de sluiting alweer opgeheven voordat er een beslissing op uw bezwaarschrift ligt. Echter, voorafgaand aan een sluiting of tijdens een sluiting is het mogelijk om een spoedprocedure bij de bestuursrechter te starten. Wij kunnen namens u verzoeken om een voorlopige voorziening. Dat is een aparte procedure. Met deze procedure kan er op korte termijn een voorlopig oordeel komen over de haalbaarheid van het bezwaarschrift. Als uw woning of (bedrijfs)pand nog niet is gesloten, zijn gemeenten vaak bereid om deze (spoed)procedure af te wachten, voordat daadwerkelijk tot sluiting wordt overgegaan. Tijdens deze spoedprocedure beoordeelt een voorzieningenrechter of er een spoedeisend belang is voor een snel tussenoordeel, en zo ja, of er redenen zijn om aan te nemen dat het bezwaarschrift kans van slagen heeft.

Indien de voorzieningenrechter van oordeel is dat het bezwaarschrift redelijke kans van slagen heeft, komt de voorzieningenrechter met een tijdelijk oordeel dat de woning of het (bedrijfs)pand – in afwachting van de bezwaarprocedure (want dat loopt dan ook nog steeds) open mag blijven of weer geopend mag worden.

Er dient allereerst een bevoegdheid tot sluiting te bestaan. Dit is de bevoegdheid zoals omschreven in artikel 13b van de Opiumwet. Ten aanzien van de Opiumwet geldt dat er ofwel sprake is van het aanwezig hebben van handelshoeveelheden soft- of harddrugs ofwel handel in drugs vanuit de woning of het (bedrijfs)pand. Ook kan het verwijt zijn dat de woning of het (bedrijfs)pand een ‘schakel’ vormt in de productie of distributie van drugs. Daarnaast kan de burgemeester een woning of pand sluiten op grond van verdenking van voorbereidingshandelingen (vaak growshops of groothandels (die volstrekt legale goederen verkopen)). Van voorbereidingshandelingen is sprake indien degene die bepaalde voorwerpen of grondstoffen voorhanden heeft, weet of ernstige redenen heeft te vermoeden dat zo’n voorwerp of stof bestemd is voor het bereiden, bewerken of vervaardigen van harddrugs of hennepteelt. Als er geen bevoegdheid bestaat, kan de gemeente niet handhavend optreden.

Ook als de burgemeester wel een bevoegdheid tot sluiting heeft, betekent dit nog niet dat de burgemeester dit ook daadwerkelijk mag doen. Een sluiting dient namelijk altijd te voldoen aan de eisen van evenredigheid (heeft de sluiting niet veel te verstrekkende, ernstige gevolgen?) en noodzakelijkheid (is wel sprake van een verstoring van de openbare orde of het leefklimaat?). Er valt vaak heel veel af te dingen op voornoemde eisen en dus ook op het besluit dat uw woning of (bedrijfs)pand zou moeten sluiten. Een sluiting van een woning heeft daarnaast vaak directe consequenties voor uw huurovereenkomst of uw hypotheek.

 

Mocht u geconfronteerd worden met een brief of een bericht van de gemeente, neem dan direct of zo spoedig mogelijk vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u snel voorzien van een eerlijk en reëel advies en zijn transparant over de kosten die de procedure(s) met zich meebrengen.

 

Wij kunnen u zowel bijstaan in de strafzaak (u bent verdachte in een strafzaak), de huurzaak, het geschil met de hypotheekgever als de bestuursrechtelijke zaak (uw woning of (bedrijfs)pand moet sluiten).

 

 

 

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.