Selecteer een pagina

Speelgoedwapens

FTW Advocaten wordt regelmatig geconfronteerd met cliënten die problemen met justitie krijgen vanwege bezit van een goed nagebootst speelgoedpistool. Doorgaans zijn deze nepvuurwapens legaal verkregen.

Op grond van artikel 2, eerste lid, van de Wet wapens en Munitie (WWM) zijn wapens in de zin van deze wet onderverdeeld in categorieën. Onder categorie I, onder 7° vallen voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn. Op grond van het vierde lid zijn, onverminderd het bepaalde in het eerste lid, onder categorie I, sub 7°, geen wapens in de zin van deze wet voorwerpen die klaarblijkelijk zijn bestemd om als speelgoed te worden gebruikt en die redelijkerwijze niet geschikt kunnen worden geacht om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen. Het moet dan gaan om wapens die evident als speelgoed konden worden aangemerkt, zoals een waterpistool.

Uit de onderliggende regelgeving (in artikel 3 Regeling WWM) volgt welke voorwerpen worden aangewezen. Het ging met name om voorwerpen die voor wat betreft hun vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertonen met vuurwapens. Op basis hiervan was het tot voor kort strafbaar om een gelijkend speelgoedpistool te bezitten of te verkopen. De achterliggende reden was dat met een dergelijk wapen een overval kon worden uitgevoerd, omdat een slachtoffer zich niet minder bedreigd zal voelen. In een stresssituatie zal men een echt wapen niet van nepwapen kunnen onderscheiden. 

De bepaling dat speelgoedwapens die op echte wapens lijken onder categorie I wapens vallen is in 2014 geschrapt (zie ook de Circulaire wapens en munitie 2014). Deze wijziging is het gevolg Europese Regelgeving die in de ons omringende landen al veel langer van kracht was.  De onderhavige richtlijn (2009/48/EG, bekend als de Speelgoedrichtlijn) laat veel minder ruimte om op wapens gelijkende voorwerpen van de Nederlandse markt te weren. Nederland is verplicht de Speelgoedrichtlijn na te komen en de nationale regelgeving die daarmee in strijd is aan te passen. Dit betekent dat in artikel 3 van de Regeling Wet Wapens en Munitie voorwerpen als bedoeld in de richtlijn worden uitgezonderd van de werking van dit artikel.

Dit betekent dat sinds 2014 het bezit en de verkoop van (niet schietende) speelgoed replica’s is toegestaan, mits deze voorzien zijn van een CE keurmerk. Van belang is wel dat het wapen ook als speelgoed wordt gebruikt en als speelgoed is bedoeld.

Wij constateren dat de Speelgoedrichtlijn regelmatig onjuist wordt uitgelegd door politie en/of justitie. Wij heeft expertise in en ervaring met zaken die betrekking hebben op speelgoedwapens.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

7 + 14 =

Anderen bekeken ook

Vuurwapens

Lees meer

Overige wapens

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.