Selecteer een pagina

VOG

Kort gezegd is de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een bewijs van goed gedrag. Hierin staat zwart op wit dat de aanvrager geen strafbare feiten heeft gepleegd die een belemmering zijn voor het werk dat de aanvrager wil gaan doen. Hoe lang de VOG zijn geldigheid behoudt, wordt bepaald door de werkgever die om de VOG verzoekt. De VOG is dus een momentopname. Steeds meer werkgevers vragen een VOG van hun (toekomstige) werknemers aan. Of een VOG wordt afgegeven, is afhankelijk van verschillende factoren.

Centraal voor de beoordeling om een VOG af te geven, staat het strafblad, oftewel een uittreksel uit de justitiële documentatie. Ook andere justitiële en strafvorderlijke gegevens kunnen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken. Het COVOG (het orgaan dat de aanvragen beoordeelt) bekijkt of de feiten die op het strafblad staan een risico vormen voor de samenleving en een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de taak of werkzaamheden.

Allereerst is de terugkijktermijn van belang. In het algemeen geldt dat het COVOG vanaf de datum van de aanvraag van de VOG 4 jaar terugkijkt op het strafblad. Is aan de aanvrager een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd, dan bedraagt de terugkijktermijn 8 jaar en voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn. Is het feit gepleegd toen de aanvrager minderjarig was, dan kijkt het COVOG in vrijwel alle gevallen maar 2 jaar terug.

Een VOG wordt vaak geweigerd omdat binnen de terugkijktermijn relevante justitiële gegevens worden aangetroffen die voor de uitoefening van de taak of het werk een belemmering kunnen vormen. Daarnaast vindt een belangenafweging plaats. Gekeken wordt of de belangen van de aanvrager bij het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag zwaarder wegen dan het belang van de samenleving bij bescherming tegen het vastgestelde risico. Van belang is hierbij onder andere de afdoening van de strafzaak, het tijdsverloop, de hoeveelheid eerdere strafrechtelijke contacten en of de aanvrager ten tijde van het plegen van een strafbaar feit minderjarig was.

Wanneer het COVOG voornemens is om de VOG te weigeren, krijgt de aanvrager altijd nog de gelegenheid om dat voorgenomen besluit te reageren in de vorm van een zienswijze. Wordt de VOG uiteindelijk echt geweigerd, dan kan de aanvrager tegen deze beslissing bezwaar en beroep instellen. Deze procedures nemen de nodige tijd in beslag.

FTW Advocaten kan advies geven over de haalbaarheid van een eventuele procedure. Ook kunnen wij helpen bij het opstellen en indienen van het bezwaarschrift en kunnen wij bijstand verlenen tijdens de hoorzitting. Tot slot kunnen wij bijstand verlenen tijdens de beroepsprocedure.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

2 + 1 =

Anderen bekeken ook

In beslag genomen goederen

Lees meer

Schipholpas

Lees meer

Omzetting taakstraf

Lees meer

Inhouding rijbewijs

Lees meer

DNA-afname

Lees meer

Artikel 12 Sv / klacht niet-vervolging

Lees meer

Klachtzaken gedetineerden

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.