Selecteer een pagina

Wanprestatie

Wanneer partijen een overeenkomst sluiten gaan zij over en weer verplichtingen aan. Veelal bestaat de verplichting van één van de partijen uit het betalen van een geldsom. Denk daarbij aan een product dat wordt gekocht of een dienst die tegen betaling wordt verleend.

Als een van de bij een overeenkomst betrokken partijen zijn verplichtingen of afspraken niet, niet deugdelijk of niet tijdig nakomt, is sprake van wanprestatie. De partij die wanprestatie pleegt schiet dan tekort in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover de andere partij.

Zodra een partij bij een overeenkomst zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, dient deze daarop door zijn contractuele wederpartij te worden gewezen. In beginsel is vereist dat de partij dan alsnog in de gelegenheid wordt gesteld om op deugdelijke wijze zijn verplichtingen na te komen. In de praktijk wordt daartoe vaak een zogenaamde ingebrekestelling verzonden, waarmee de in gebreke blijvende partij wordt verzocht en zo nodig gesommeerd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Als vervolgens geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie of de wederpartij kenbaar maakt niet aan zijn verplichtingen te zullen gaan voldoen dan is deze partij in verzuim ten aanzien van zijn verplichtingen.

De wet biedt de teleurgestelde partij in dat geval verschillende opties. Zo kan bijvoorbeeld alsnog nakoming worden gevorderd bij de rechter en kan de overeenkomst worden ontbonden. Een andere optie is dat de niet-nagekomen verplichtingen voor rekening van de in verzuim verkerende partij door een andere partij worden uitgevoerd. Ondertussen kan de partij die nog aan zijn verplichtingen, zoals betaling, moet voldoen deze opschorten. In veel gevallen loont het om uw dossier op orde te hebben, zodat de kwestie zo nodig spoedig ter beoordeling aan een rechter kan worden voorgelegd.

Wanneer een partij wanprestatie pleegt kan daardoor bij de wederpartij bovendien schade ontstaan. De partij waaraan de wanprestatie kan worden toegerekend is aansprakelijk om die schade aan zijn wederpartij te vergoeden.

Voor ondernemers is met name van belang dat contracten tijdig en deugdelijk worden nagekomen. Het heeft de voorkeur hiervoor een systeem in te richten, zodat een en ander tijdig en volgens een vast stappenplan verloopt. Dit systeem vormt een aanvulling op het facturatie- en incassotraject van de onderneming. Voor particulieren is het ook verstandig om een vast systeem te hanteren, zodat u uw zaken op orde heeft.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

4 + 6 =

Anderen bekeken ook

Algemene voorwaarden

Lees meer

Nakoming en ontbinding van contracten

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.