Selecteer een pagina

Sommatie

Als een partij bij een overeenkomst niet voldoet aan zijn verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, dan schiet deze tekort in de nakoming daarvan. In juridische zin pleegt een partij dan wanprestatie. In de praktijk komt het vaak voor dat een schuldenaar zijn verplichting niet nakomt om een overeengekomen prijs te betalen.

Voordat daadwerkelijk in juridische zin maatregelen kunnen worden genomen dient een schuldenaar te worden gewezen op het feit dat hij zijn verplichtingen niet deugdelijk nakomt en dient hij in de gelegenheid te worden gesteld om daaraan alsnog binnen een redelijke termijn te voldoen.

Aangezien partijen meestal afhankelijk zijn van de tussen hen bestaande overeenkomst en die ook in de toekomst willen voortzetten, wordt meestal eerst een herinnering verstuurd met het verzoek om de openstaande schuld te betalen, althans om alsnog binnen een redelijke termijn aan de niet nagekomen verplichting te voldoen. Indien een eerste sommatie geen effect heeft wordt vervolgens vaak een aanmaning verstuurd. Dat is veelal zeker het geval bij overeenkomsten tussen professionele partijen en consumenten.

Voldoet een schuldenaar niet aan zijn verplichtingen, dan is van belang om deze partij in gebreke te stellen. Een schuldeiser stelt dan veelal een sommatiebrief op, waarin de schuldenaar wordt gewezen op het feit dat hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan en (nog eenmaal) in de gelegenheid wordt gesteld om alsnog binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen te voldoen, zijn verplichtingen na te komen. Wat een redelijke termijn is hangt af van de omstandigheden en de aard van partijen, of zij een professionele partij betreffen of bijvoorbeeld natuurlijke personen zoals consumenten. Bij natuurlijke personen, consumenten, wordt een termijn van 15 dagen na sommatie als redelijk aangemerkt.

Is een partij eenmaal in gebreke gesteld en voldoet hij niet alsnog binnen de gestelde redelijke termijn volledig en op juiste wijze aan zijn verplichtingen, dan komt de schuldenaar in verzuim te verkeren. In dat geval staan de schuldeiser verschillende rechtsmaatregelen ter beschikking om de vordering te incasseren en zal in de meeste gevallen worden overgegaan op incasso via het gerechtelijke traject.

Een van de voordelen van het op juiste wijze sommeren van een schuldenaar is dat deze daardoor de door de schuldeiser te maken buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

9 + 6 =

Anderen bekeken ook

Incasso

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst

Lees meer

Beslagen leggen of opheffen

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.