Selecteer een pagina

Tuchtrecht

In het tuchtrecht gaat het om de beoordeling van het handelen (en nalaten) van een aangeklaagde professional. Het gaat dan om de (on)behoorlijkheid van het gedrag van de professional, zoals een advocaat, arts, notaris, accountant of deurwaarder. Daarbij speelt integriteit een belangrijke rol. Daarnaast wordt het vakmanschap getoetst: Handelt de aangeklaagde zoals van een redelijk bekwaam en zorgvuldig optredend beroepsgenoot mag worden verwacht en voldoet het handelen aan de regelgeving binnen de beroepsgroep? Medici en advocaten zijn bijvoorbeeld onderworpen aan tuchtrecht.

Op grond van de Wet BIG zijn alle BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren onderworpen aan het medisch tuchtrecht. Wanneer een tuchtklacht tegen een beroepsbeoefenaar wordt ingediend, onderzoekt het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg of de betrokken beroepsbeoefenaar volgens de professionele standaard heeft gehandeld. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan het Tuchtcollege een maatregel aan de betreffende beroepsbeoefenaar opleggen.

De procedure van het tuchtrecht voor advocaten is geregeld in de Advocatenwet. Iedere belanghebbende, bijvoorbeeld een cliënt of voormalig cliënt van een advocaat of de advocaat van de wederpartij, kan een klacht over een advocaat indienen. Dat moet schriftelijk gebeuren bij de deken van het arrondissement waarin de advocaat kantoor houdt. De deken neemt de klacht in behandeling, onderzoekt deze en probeert het probleem in der minne te schikken. Als dat niet lukt, dan zendt de deken de klacht door naar de Raad van Discipline.

Tuchtrecht is gecompliceerd voor zowel de klager als de verweerder. Tuchtrecht is lastig voor de klager, die heeft tenslotte eerder een beroep gedaan op een professional om hem bij een bepaald probleem te helpen en naar een resultaat toe te werken. Is de klager daarover niet tevreden, dan komt het soms tot een tuchtklacht. Dit is zowel zakelijk als emotioneel vervelend.

De klacht kan overigens ook worden ingediend door een toezichthouder (bijvoorbeeld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Deken van de Orde van Advocaten) omdat de professional voor hem geldende voorschriften niet heeft nageleefd. Voor de aangeklaagde professional is een tuchtrechtelijke procedure doorgaans ingrijpend. Het verwijt treft de professional, die zich vereenzelvigt met zijn beroep, vaak persoonlijk. De zakelijke afstand die eigen is aan een goed opererende professional, is vaak moeilijk in acht te nemen als een klacht wordt ingediend. Vanaf het moment van ontvangst van een klacht is het daarom zaak daar zelf afstand van te nemen, door een gemachtigde in de arm te nemen.

Het tuchtrecht is een bijzonder rechtsgebied, met kenmerken van het privaatrecht, strafrecht en het bestuursrecht. Tijdens de openbare mondelinge behandeling dient rekening te worden gehouden met kritische vragen en opmerkingen van het tuchtcollege. Niet zelden voelt de aangeklaagde professional zich zelfs aangevallen door het college. De op te leggen sancties kunnen verstrekkend zijn, tot ontzetting uit de beroepsgroep.

Steeds kan de klacht een voorportaal zijn voor civielrechtelijke aansprakelijkheid: een klacht die gegrond wordt verklaard kan bijdragen tot de stelling dat sprake is geweest van een tekortkoming of van onrechtmatig handelen.

Het is van belang geen erkenningen te doen, om zo de aansprakelijkheidsverzekeraar niet in de wielen te rijden. Op een erkenning, in welke vorm ook gedaan, is later moeilijk terug te komen, zowel in een tuchtrechtelijke procedure als bij een aansprakelijkstelling. In veel gevallen biedt een aansprakelijkheidsverzekering overigens dekking voor advocaatkosten tijdens een tuchtrechtelijke procedure.

Betrek tijdig een tuchtrecht advocaat bij uw zaak die uw aansprakelijkheid kan beperken en lange processen kan voorkomen. De advocaten van FTW hebben ervaring met het tuchtrecht, als zowel advocaat als tuchtrechter.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

15 + 8 =

Anderen bekeken ook

Kort geding (voorlopige voorziening)

Lees meer

Executie kort geding

Lees meer

Bodemprocedure

Lees meer

Hoger beroep

Lees meer

Mediation – civiel

Lees meer

Verzet na verstek

Lees meer

Faillissement aanvragen

Lees meer

Deelgeschillen

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.