Selecteer een pagina

Nakoming en ontbinding
van contracten 

Wanneer partijen een overeenkomst sluiten gaan zij over en weer verplichtingen aan. Veelal bestaat de verplichting van één van de partijen uit het betalen van een geldsom. Denk daarbij aan een product dat wordt gekocht of een dienst die tegen betaling wordt verleend. Als een van de bij een overeenkomst betrokken partijen zijn verplichtingen of afspraken niet, niet deugdelijk of niet tijdig nakomt, is sprake van wanprestatie. In beginsel is vereist dat de partij dan alsnog in de gelegenheid wordt gesteld om op deugdelijke wijze zijn verplichtingen na te komen.

In de praktijk wordt daartoe veelal een zogenaamde ingebrekestelling verzonden, waarmee de in gebreke blijvende partij wordt verzocht en zo nodig gesommeerd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Als vervolgens geen gehoor wordt gegeven aan de sommatie of de wederpartij kenbaar maakt niet aan zijn verplichtingen te zullen gaan voldoen dan is deze partij in verzuim ten aanzien van zijn verplichtingen.

De wet biedt de teleurgestelde partij in dat geval verschillende opties. Zo kan bijvoorbeeld alsnog nakoming worden gevorderd bij de rechter en kan de overeenkomst worden ontbonden.

Een overeenkomst kan op grond van wanprestatie gedeeltelijk of volledig worden ontbonden. Dat hangt af van de mate waarin door de contractuele wederpartij wanprestatie wordt gepleegd.

Voor ontbinding is vereist dat een daartoe strekkende verklaring aan de contractuele wederpartij wordt verzonden. Door ontbinding ontstaan over en weer verplichtingen tot ongedaanmaking. Dat houdt kort gezegd in dat, voor zover dat nog mogelijk is, partijen de uitgevoerde onderdelen van de overeenkomst terug moeten draaien naar de oorspronkelijke situatie.

Als een partij het niet eens is met een gestelde ontbinding door zijn wederpartij en alsnog nakoming van de overeenkomst wenst dan zal deze zich tot de rechter kunnen wenden. Datzelfde geldt voor een partij die een overeenkomst (gedeeltelijk) heeft ontbonden en zich geconfronteerd ziet met een wederpartij die weigert om aan de verplichtingen tot ongedaanmaking te voldoen.

Een succesvol beroep op nakoming of (gedeeltelijke) ontbinding van een overeenkomst luistert nauw en vergt een goede voorbereiding. Het is dan ook raadzaam daarover tijdig met een advocaat te overleggen.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

11 + 5 =

Anderen bekeken ook

Algemene voorwaarden

Lees meer

Wanprestatie

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.