Selecteer een pagina

Beslag- en executierecht

Ondernemingen en particulieren kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met het beslag- en executierecht. Kort gezegd kan ten behoeve van veiligstelling of verhaal van de (vermeende) vordering beslag worden gelegd. Door het leggen van beslag tracht de beslaglegger van tevoren de zekerheid te verkrijgen dat de vordering direct kan worden voldaan zodra een rechter deze heeft toegewezen en wordt voorkomen dat bestanddelen zoals gelden en zaken ondertussen uit de boedel van de beslagene verdwijnen.  

Beslag kent verschillende varianten, waarvan de meest voorkomende hierna kort zullen worden besproken. 

Conservatoir beslag
De eerste variant betreft het zogenaamde ‘conservatoir’ of ‘bewarend’ beslag. Dit houdt in dat men een vermeende vordering heeft en ter zekerheidstelling van verhaal van deze vordering beslag wenst te leggen op gelden of andere vermogensbestanddelen.

Verreweg de meeste vorderingen zijn financieel van aard en betreffen geldvorderingen. Een veel voorkomend beslag dat daarbij wordt aangewend is het alom bekende bankbeslag, waarbij beslag wordt gelegd op het saldo van alle bij een bank aanwezige tegoeden van een debiteur. Heeft de vordering bijvoorbeeld betrekking op de eigendom van een zaak zoals een auto, dan kan op die zaak beslag worden gelegd.

Men spreekt van een beweerdelijke vordering, aangezien een conservatoir beslag is bedoeld om het verhaal van uw vorderingen zeker te stellen voordat een rechter een oordeel heeft geveld.

Voordat conservatoir beslag kan worden gelegd dient de advocaat een verzoekschrift in bij de rechtbank, een zogenaamd ‘beslagrekest’. De voorzieningenrechter van de rechtbank verleent vervolgens verlof om het beslag te mogen leggen, het zogenaamde ‘beslagverlof’. Het beslagverlof zal vervolgens door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden gebruikt om het door u gewenste beslag te leggen en de overige eventuele benodigde werkzaamheden te verrichten.

De voorzieningenrechter van de rechtbank zal aan het beslag voorwaarden verbinden. Zo dient bij een conservatoir beslag altijd binnen een korte termijn een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt te worden. De standaard termijn is dat binnen 14 dagen na het eerst gelegde beslag een gerechtelijke procedure aanhangig dient te worden gemaakt. Binnen die termijn dient derhalve door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding aan de wederpartij te worden uitgebracht.

Executoriaal beslag
Zodra de rechter de vordering in een gerechtelijk vonnis heeft toegewezen zal de vordering en een eventueel gelegd (conservatoir) beslag kunnen worden uitgewonnen. Een conservatoir beslag ‘verschiet’ in dat geval naar de andere hoofdvariant van beslag, het ‘executoriaal’ beslag. In de praktijk betekent dat simpelweg dat het beslag kan worden uitgewonnen.

Indien de vordering in een vonnis is toegewezen, kan het vonnis geëxecuteerd worden. Dat wil zeggen,  het vonnis kan dan door een gerechtsdeurwaarder uitgevoerd worden. Daarvoor is dan geen toestemming of tussenkomst van een rechter meer vereist. Niet van belang is of al van tevoren beslag is gelegd. Wenst men bijvoorbeeld ‘executoriaal beslag’ te leggen op de banktegoeden, inboedel, bedrijfsinventaris of andere vermogensbestanddelen van de debiteur, dan kan de deurwaarder daartoe met het vonnis rechtstreeks verschillende maatregelen nemen en het vonnis uitvoeren.

Het beslag- en executierecht is omgeven met complexe wetgeving en juridische thema’s, zodat de bijstand of het advies van een advocaat veelal raadzaam is.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met FTW Advocaten.

Uw specialist

Whatsapp uw specialist

Stel direct uw vraag

12 + 9 =

Anderen bekeken ook

Incasseren van en verweren tegen geldvorderingen

Lees meer

Contactverbod en straatverbod

Lees meer

Kunnen wij je helpen?

FTW Advocaten

FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft,
is dit een ideale locatie
om de praktijk te bedrijven. Duidelijkheid, transparantie en kwaliteit is wat FTW kenmerkt en waar zij voor staan.